ANIME INFO

Kaijuu Girls Kuro: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku

Click to manage book marks

Type: Movies

Plot Summary: .

Genre: Comedy, Fantasy, Parody,

Released: 2018

Status: Completed

Kaijuu Girls Kuro: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku

Show Comments

RECENT RELEASE